home » discography » St'isula

 

Deepenings and translation of the lyrics soon available

       

      1997,  JasadB

This album “St’isola" (This Island) contains 10 tracks whose themes concern the stories, legends, traditions and customs of the people of the South.

The titles are:

This island

The market

Panagia

Black

The Turks

(dedicated to) Mohammed

Thoughts

Ciano

Pure Sicilian mail

Come out

St'isula  

Prestu ti stancherai i stu suli, troppa luci u sai,

non fa vidimi…

Prestu ti stancherai i stu suli, ’nnebbia a menti

’ssicca l’aria chi rispiri…

Prestu ti stancherai i ’stu focu,

a valli brucia, sterpi e fumu.

Focu brucia st’isula di ventu,

comu brucia a nostra vita…

Quannu ti ’nni vai di st’isula

Punta versu nord, quannu ti ’nni vai,

vai, non ti fimmari,

non ti girari mai,

poi vidiri u mari e iddu po ‘ngannari… è acqua!

Ma unni vai, a unni vai si ’nto to cori c’è sulamenti st’isula…

O mercatinu

E’ culuri,

è culuri,

tutti i ciuri,

quanti ciuri,

o mercatinu.

I marocchini,

i tunisini,

senegalesi,

i filippini e i pachistani e l’italiani

o mercatinu.

I bracciali,

i cullani,

“pari ’na regina”.

Chi ’ssi bedda,

chi ’ssi fina.

“Pari ’na regina”,

e accattati, accattati,

accattati, accattati…  

  

Panagia 

Panagia lu pani facia,

passau lu nostru Signuri e ci spiau,

illa ci rispunniu “non su cosi chi riguardinu a ’ttia!”

Lu Signori ci sputau e lu focu si smortau…

Tuttu lu corpu è sputatu, tuttu lu corpu è maniatu,

tuttu nu focu, mi brucia stu sangu,

strichimi, tocchimi, pensici tu!

Lu focu ’nto cori, lu focu ’nta carni,

lu focu ’nto cori, Sant’Antoni!

 

Niru

Sett’anni pi lu maritu,

sei anni pi nu patri,

cinc’anni pi na matri,

sei misi pi nu zitu…

Sett’anni pi lu maritu,

quattr’anni pi nu frati,

quattr’anni pi na soru,

sei misi pi nu zitu…

Luttu ’nta lu cori, niru è u so coluri,

na vita pu figghiu ranni,

tri anni pi nu figghiolu…

U to compagnu era murutu,

morti pi la to’ vita, pi la vita toi,

ca’ facci ianca, ’mpuggiata o muru,

smaniavi, gridavi, chiancivi tu,

“No, non è veru, non poti essiri veru!”

Quannu i chianciru non ci ’a facisti ’cchiù,

strugghisti i capiddi niri tu,

da stanza i lettu niscisti tutta a niru,

niru comu lu to cori è la vesti toi…

…e tutta la vita è niru…

niru comu lu scuru,

scuru è lu misteru,

misteru è la nostra vita…

e tutta la vita è niru!…  

Mamma li turchi

Li turchi su arrivati alla marina,

pigghia lu turcu ’cca, pigghia lu turcu ’dda,

pigghiulu, pigghiulu, moviti pigghiulu,

arrivunu mamma li turchi!

Sbaccannu ogni ghionnu in Sicilia,

’cchiù di li muschi di li so galeri,

’ffirrannu fimmini e picciriddi,

’ffirrannu robba e i danari,

poi ’nto ’llampu supra li galeri,

pigghiannu la rutta e sparinnu ’nto mari!

Ma quannu li siciliani vonnu riagiri,

su omini forti e di ranni valuri,

accussì finiu, ca li pigghiaru a sti turchi

e ’nni ficiru mossa e pezzettini!

Ma puru si di li turchi si pessi la nomea

Ancora oggi ogni tantu si senti cantari…

A Mohammed

Mohammed, amicu du Sahara,

Mohammed, amicu pi sempri…

E’ cantu a to vuci attorno o focu, sabbia arsa,

sconfinatu silenziu, ventu che brucia…

Amicu di Sahara, amicu pi sempri,

a to vuci araba lu me cori la senti,

amicu, ogni stidda in celu è un ricoddu luntanu,

amicu, io’ di st’isula e tu da ranni Africa…

Lu stissu cori,

lu stissu sangu, la stissa peddi

lu stissu coluri, li stissi occhi,

lu stissu suli, lu stissu mari,

lu stissu ventu, lu stissu cori…  

 

Pensieri

Quante volte andrò l fiume a prendere l’acqua

Quante volte su questo treno penserò al fiume

Quante volte ci saranno le isole sul mare

I miei pensieri scivolano sull’acqua, scorrono come il fiume…

Occhi neri, giornali, odori, solitudine, colori

E ascolto il gioco lento dell’acqua tra i sassi

E ascolto il mio respiro quieto sul fiume

Il mio respiro è quieto sul fiume

Il treno si è fermato

Si è fermato anche il pensiero…  

Ciano

Scurri, scurri ciumi

scurri ’nfinu o mari

scurri scurri ciumi

scurri ’nta i papiri.

Scurri barca lenta, ’nta l’acqua nira, ferma

sta arrivannu a notti, iddu ’dda t’aspetta…

Dall’acqua nesci nuda, lucenti comu a luna,

scantata cerca l’umbra, l’umbra ’nta i papiri,

amanti ciumi e mari e, quannu a luna è china

si senti ansimari,

si sentunu du vuci ’ntra li ciuri…

Ah! Tocchimi ’cca!

Ah! Strincimi forti!

Ah! Tenimi i mani!

Ah! Non mi lassari!

Ah! Vadda sta luna!

Ah! Strincimi forti!

Ah! Tocchimi ’cca!

 

Puro "masculu sicilianu"

U masculu sicilianu comu un lupu ti punta

ti vadda pettu, cianchi, e a camminatura

E’ masculu, è masculu, è puru “masculu sicilianu”.

Il masulu sicilianu quann’è ca so fimmina

a mucciuni si gira, non si ’nni fa accorgiti

e comu un fitenti fa finta di nenti

ti lancia n’occhiata ca ti senti spugghiata.

U masculu sicilianu passia di setti e novi

usciatu comu un pauni cull’occhi ’mmaliaturi

picchì è masculu, è masculu, è puru “masculu sicilianu”…

…e vadda, vadda, vadda…

E vadda, vadda, ci piaci vaddari,

e sogna, sogna, cu ranni passiuni,

picchì è masculu, pi tradiziuni!  

 

Nesci

Nesci,

ca la to mamma è stanca,

nesci,

cosa fitenti,

nesci, e nesci…

I iammi ci nesciunu davanti

e i brazza i latu,

sauta, sauta e balla

stu ranucchieddu,

ma picchì non nesci babbasuneddu.

Matri!…ma chista è ’na fimminedda!

Nesci, e nesci disgraziatissima!

Si ti dugnu cannelli cu zuccuru nesci?

non senti!

Si ti dugnu turruni-gilatu chi fai tu, nesci?

Non ni voli sentiri!

Ora basta, cecca mi nesci, a pacenza finiu!

Sant’Anna, falla nesciri i ’sta ’bbanna!

Ca poi ti pottu ciuri, anzi ’na ghirlanda!

Sant’Anna, falla nesciri i ’sta ’bbanna!

Ca poi t’addumu un ciru rossu quantu a ’na colonna!

Madonna, falla nesciri i ’sta ’bbanna!

ca sinnò succedi un dramma!

Pipi russu, toccu ferru, iettu sali,

conna, fazzu conna!

Madonna, falla nesciri i ’sta ’bbanna!

ca sinnò succedi un dramma!

San Petru, San Vitu, San Leu,

Marcu, giuvanni, Luca e Matteu…  

 

 

 

 

home | isola | about | discography | sound+scenes | photos | concerts | inside        info | download | mailing list | links | site map

http://www.isolamusic.it  © Isola - All Rights Reserved